Pogoji uporabe

 

A. PRAVILA

1. člen
(prepoved spodbujanja nestrpnosti)

Prepovedano je spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ter izzivati ali razpihovati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo, razdor ali nestrpnost.

Prepovedano je objavljanje, iskanje, ponujanje in omogočanje dostopa do vsebin, ki žalijo človekovo dostojanstvo.

2. člen
(kultura dialoga)

Prepovedana je razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev in opravljanje.

Zahteva se argumentiran pogovor, ki se nanaša na predmet razprave. Zaželeno je, da je podkrepljen z viri.

3. člen
(vsebina naslovov)

Naslovi tem v forumu morajo odsevati njihovo vsebino.

4. člen
(poplavljanje in neaktivne teme)

Prepovedano je odpiranje enakih ali podobnih tem in vprašanj v različnih oddelkih Foruma ali temah.

Prepovedano je masovno pošiljanje sporočil, komentarjev ali odpiranje tem.

Prepovedano je oživljanje neaktivnih tem ter komentiranje starih člankov brez podajanja novih informacij.

5. člen
(berljivost prispevkov)

Prispevki morajo biti pravopisno pravilni, kar vključuje tudi rabo velikih začetnic in ločil.

6. člen
(prepovedana ravnanja)

Prepovedano je objavljanje, iskanje, ponujanje in omogočanje dostopa do vsebin, ki uživajo avtorskopravno varstvo, brez ustreznega prenosa avtorskopravnega upravičenja.

Prepovedano je objavljanje, iskanje, ponujanje in omogočanje dostopa do snovi, predmetov, navodil za postopke ali dejavnosti, katerih promet je prepovedan z zakonom.

7. člen (uporaba vzdevkov)

Prepovedano je sodelovanje na spletni strani Runda.si pod več različnimi vzdevki.

Prepovedana je uporaba tujih lastnih imen.

B. INTELEKTUALNA LASTNINA IN JAMSTVA

8. člen
(prenosi avtorjevih upravičenj in jamstva)

Če oseba pošlje gradivo, ki je na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah -- ZASP (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami) varovano gradivo, tako, da je za objavo tega gradiva na strani Runda potrebna odobritev upravljavca te strani, izključno, teritorialno in časovno neomejeno in za ves čas trajanja prenese pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico predelave in pravico dajanja na voljo javnosti na Runda. Poleg tega dovoli, da Runda te pravice prenaša naprej na tretje osebe.

Če oseba pošlje gradivo, ki je na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah -- ZASP (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami) varovano gradivo, tako, da za objavo tega gradiva na strani Runda ni potrebna odobritev upravljavca te strani, neizključno, teritorialno in časovno neomejeno in za ves čas trajanja prenese pravico reproduciranja in pravico dajanja na voljo javnosti na Runda. Poleg tega dovoli, da Runda te pravice prenaša naprej na tretje osebe.

Runda ima pravico do neobjave, krajšanja, spremembe vseh prispevkov uporabnikov, če ti prispevki kršijo pravila te strani ali javni red RS.

Oseba, ki pošlje gradivo (tako gradivo, za objavo katerega je potrebna odobritev, kot tudi gradivo za objavo katerega ni potrebna odobritev) jamči, da s svojim gradivom ne posega v avtorske, sorodne pravice ali druge pravice tretjih oseb v skladu z veljavno zakonodajo.

Oseba, ki pošlje gradivo (tako gradivo, za objavo katerega je potrebna odobritev, kot tudi gradivo za objavo katerega ni potrebna odobritev) se zavezuje, da bo v primeru, da se izkaže, da gradivo protipravno posega v pravice tretjih oseb, upravljalcu Runda povrnila vso škodo, ki bi mu zaradi tega nastala.

Oseba, ki pošlje gradivo (tako gradivo, za objavo katerega je potrebna odobritev, kot tudi gradivo za objavo katerega ni potrebna odobritev) se odpoveduje vsem morebitnim zahtevkom do Runda oz. njegovega upravljavca v zvezi z objavo tega gradiva.

C. ZASEBNOST

9. člen
(zbiranje in hramba podatkov o prijavljenih uporabnikih in obiskovalcih)

Runda zbira in hrani naslednje podatke o prijavljenem uporabniku:

• vsa uporabniška imena (vzdevki);
• naslov elektronske pošte;
• podatke, ki jih uporabnik posreduje v svoj profil;
• podatke o datumu in času registracije in zadnje prijave;
• opravljene vožnje;
• skupno število prevoženih kilometrov;
• skupne vožnje v katere se je uporabnik prijavil oziroma sodeloval;
• povprečno hitrost skupnih voženj, v katerih je uporabnik sodeloval;

Runda za uporabnike, ki uporabljajo storitev prijave s pomočjo tretjih oseb (Google), v povezavi z uporabniškim računom na Runda hrani enolični identifikator, posredovan s strani teh tretjih oseb.

Runda hrani podatke o uporabniku, ki jih ta objavi izven svojega profila.

Runda ločeno od vseh ostalih podatkov zbira naslednje podatke o prometu na strežniku: IP naslov, različica brskalnika (user agent), čas, naslov obiskane strani (URL), stran s katere je obiskovalec prišel na obiskano stran (referrer) -- če je ta podatek posredovan;

Runda v zvezi s prijavljenimi uporabniki zbira podatke iz 24. člena Pravil.

Runda v zvezi z obveščanjem o dogodkih, ki ga je prijavljen uporabnik zahteval, zbira podatke o teh zahtevah in podatke o izvedbi (čas in tip -- dogodek obvestila in oznaka objekta, na katerega se obveščanje nanaša, npr. ID teme, oddelka, kategorije novic, tipi dogodkov ...) obveščanja.

Runda za vodenje statistike o obiskanosti spletne strani uporablja orodje Matomo.

Runda navedene podatke zbira na podlagi izrecne privolitve, razen podatkov iz 4. alineje prvega odstavka (potrebni za spremljanje aktivnosti profila in izvajanje izbrisov skladno z 10. členom teh pravil), podatkov iz 4. odstavka (potrebni za obvladovanje varnostnih tveganj spletne strani) ter podatakov iz 7. odstavka tega člena (podatki za dolgoročno načrtovanje razvoja spletne strani), ki se hranijo na podlagi zakonitega interesa.

10. člen
(rok hrambe podatkov iz 9. člena)

Podatki iz 1. in 4. alineje prvega odstavka 9. člena (uporabniško ime) se hranijo trajno.

Podatki iz 2. alineje prvega odstavka 9. člena se hranijo dve leti po poteku leta v katerem se je uporabnik zadnjič prijavil. Po tem času se pretvorijo z enosmerno zgoščevalno funkcijo. Uporabnik lahko te podatke v svojem profilu kadarkoli izbriše. V tem primeru se uporabnikov račun trajno in nepovratno deaktivira. Deaktivacija uporabnikovega računa pomeni, da z njim na Rundi ni več mogoče sodelovati.

Podatki iz 3. alineje prvega odstavka 9. člena se hranijo eno leto po poteku leta v katerem se je uporabnik zadnjič prijavil. Uporabnik lahko te podatke v svojem profilu kadarkoli izbriše. V primeru, da je uporabnik pri objavi svojega prispevka zahteval navedbo svojega imena iz profila, se ta podatek hrani do preklica te zahteve oziroma dokler uporabnik podatka o imenu v profilu ne izbriše sam.

Ostali podatki iz prvega odstavka se hranijo trajno, če jih uporabnik ne izbriše.

Podatki iz drugega odstavka 9. člena se hranijo trajno, oz. dokler uporabnik ne izbriše povezave v svojem profilu oz. ne onemogoči povezave na straneh tretjih oseb.

Podatki iz tretjega odstavka 9. člena se hranijo trajno.

Podatki iz četrtega odstavka 9. člena se ob dogodku zapišejo v dnevnik tega dne. V dnevnik posameznega dne se podatki iz prej navedene alineje začnejo zapisovati ob 06:25 tega dne in se prenehajo zapisovati ob 06:25 naslednjega dne. Dnevnik posameznega dne se prepiše po izteku naslednjega obdobja (06:25, 24 ur po koncu pisanja dnevniške datoteke).

Podatki iz petega odstavka 9. člena se hranijo trajno.

Podatki iz šestega odstavka 9. člena se hranijo trajno.

Podatki iz prvega odstavka 12. člena se hranijo dokler uporabnik ne zapre brskalnika.

Podatki iz drugega odstavka 12. člena se hranijo trajno, oz. dokler uporabnik ne zbriše piškotov iz brskalnika oz. dokler ne izklopi samodejne prijave v svojem profilu.

Podatki iz sedmega odstavka 9. člena se hranijo skladno z mnenjem Informacijskega pooblaščenca.

11. člen
(uporaba podatkov iz 9. člena)

Podatki iz 1. alineje prvega odstavka 9. člena se uporabljajo za prikazovanje uporabnikove identitete, kjerkoli je na spletni strani Runda.si to potrebno.

Podatki iz 2. alineje prvega odstavka 9. člena se uporabljajo za:

• obveščanje uporabnika o dogodkih (npr. nova tema v oddelku, nova novica, nov odgovor na določeno temo, nov dogodek), za katere je zahteval obveščanje;
• postopek ponastavitve gesla;
• pošiljanje aktivacijskega sporočila ob registraciji ali spremembi tega podatka;
• obveščanje v zvezi z delovanjem sistema.

Podatki iz drugega odstavka 9. člena se uporabijo za izvedbo prijave uporabnika na spletni strani Runda.si preko prijavnih sistemov tretjih oseb.

Podatki iz tretjega odstavka 9. člena se uporabljajo v obsegu iz 8. člena in za izdelavo novih vsebin.

Podatki iz četrtega odstavka 9. člena se uporabljajo za spremljanje dogajanja na spletni strani, identifikacijo izrednih dogodkov in ukrepanje ob njihovem pojavu;

Podatki iz petega odstavka 9. člena se uporabljajo za delovanje avtonomnega sistema moderiranja.

Podatki iz šestega odstavka 9. člena se uporabljajo za obveščanje uporabnika o dogodkih, za katere je zahteval obveščanje.

Podatki iz sedmega odstavka 9. člena se uporabljajo za spremljanje makrotrendov obiska na Rundi.

Runda ne uporablja sistemov za sprejemanje avtomatiziranih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, v smislu 22. člena Splošne Uredbe o varstvu podatkov (UREDBA (EU) 2016/679).

12. člen
(piškotki)

Runda dodeli uporabniku ob prijavi sejni piškotek (session cookie – login), s katerim se vzdržuje stanje prijavljenosti uporabnika in ob vsakem uporabnikovem zahtevku preverja njegov obstoj.

Runda dodeli uporabniku na njegovo zahtevo trajen piškotek (persistent cookie rememberme) za njegovo enolično identifikacijo, za delovanje funkcionalnosti samodejne prijave na spletno stran Runda.si in ob vsakem zahtevku preverja njegov obstoj.

Piškotka iz prejšnjih dveh alinej sta nujno potrebna za zagotovitev storitve informacijske družbe -- zagotovitev delovanja dela strani, ki je opisana v prvih dveh odstavkih tega člena.

Spletna stran Runda.si drugih piškotkov ne dodeljuje.

13. člen
(uporabniki brez prispevkov)

Spletna stran Runda.si uporabniku račun izbriše v celoti eno leto po poteku leta v katerem se je uporabnik zadnjič prijavil, če uporabnik nikoli ni objavil nobenega prispevka. Oddaja malega oglasa in izbrisan odgovor, tema ali predlog novice ne štejejo za prispevek po tem členu. Izbris računa v celoti pomeni izbris vseh podatkov iz 9. člena.

14. člen
(zavarovanje nejavnih podatkov)

Spletna stran Runda.si bo zagotovila vse razumne ukrepe, da podatki, ki jih uporabnik ni napravil javno dostopne, ne bodo dostopni tretjim osebam.

Spletna stran Runda.si osebnih podatkov namerno ne izvaža v tretje države.

15. člen
(razkrivanje podatkov)

Podatki iz 9. člena se razkrijejo pristojnemu organu na njegovo obrazloženo, po obliki in vsebini zakonito zahtevo.

Podatke iz 9. člena spletna stran Runda.si razkrije spontano, če je to nujno potrebno za zaščito in obrambo njegovih pravic oziroma interesov.

Postopek v zvezi z vložitvijo zahteve za posredovanje podatkov iz prvega odstavka tega člena je predpisan in je sestavni del teh pravil.

D. OGLAŠEVANJE

16. člen
(pospeševanje prodaje in naročene vsebine)

Prepovedano je objavljanje političnih oglaševalskih vsebin in drugih oblik politične propagande.

Za oglaševalske vsebine, katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet proizvodov, storitev, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime, je potrebno skleniti poseben dogovor z upravljavcem strani.

17. člen
(mali oglasi)

Če oglas ne sodi v oglaševalsko vsebino iz prejšnjega člena, ga je dovoljeno objaviti samo v oddelku Mali oglasi.

Tema Navodila za pisanje malih oglasov je sestavni del teh pravil.

18. člen
(brisanje malih oglasov)

Mali oglasi se lahko brišejo po preteku enega meseca od objave, najkasneje pa se izbrišejo dva meseca po preteku meseca v katerem so bili objavljeni.

19. člen
(nejasno oglaševanje)

Če se pojavi upravičen dvom, ali oglas ureja 16. ali 17. člen, mora tisti, ki je oglas objavil (oglaševalec), na zahtevo Runde vsebino oglasa pojasniti.

Spletna stran Runda.si sporoči zahtevo za pojasnilo iz prvega odstavka tega člena v izbrisanem sporočilu. Vsa nadaljnja komunikacija poteka po elektronski pošti (urednistvo@runda.si).

20. člen
(odgovornost za resničnost in točnost oglaševalskih vsebin)

Za resničnost in točnost navedb v oglasu iz 16. in 17. člena je odgovoren oglaševalec.

E. ODGOVORNOST

21. člen
(odgovornost za informacije, storitve in poškodbe)

Informacije, katerih objavo na spletni strani Runda.si odobri upravljavec te strani, so izključno informativne narave. Spletna stran Runda.si ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne.

Informacije, katerih objave na spletni strani Runda.si ne odobri upravljavec te strani, se presojajo izključno v povezavi s Pravili te strani. Spletna stran Runda.si ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne.

Storitve, ki jih ponuja spletna stran Runda.si so takšne kot so. Spletna stran Runda.si pod nobenim pogojem ne prevzema nobene odgovornosti, da bodo ponujene storitve delovale varno, neprekinjeno, brez napak ali brez izgube podatkov.

Spletna stran Runda.si ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli poškodbe uporabnikove opreme, s katero dostopa do te strani. Spletna stran Runda.si ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli izgube uporabnikovih podatkov na njegovi opremi, ki bi nastale zaradi dostopa do spletne strani Runda.si. Spletna stran Runda.si ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z objavljenimi povezavami do tujih storitev in strani.

F. SANKCIJE

22. člen
(vrste sankcij)

Sankcije so:

• samodejna obdelava tem in odgovorov za zagotovitev večje berljivosti;
• združevanje uporabniških imen;
• zaklep teme;
• brisanje odgovora ali teme;
• popravljanje odgovora;
•začasna omejitev odpiranja tem in dajanja odgovorov.

23. člen
(izrekanje ukrepov)

Vse ukrepe iz prejšnjega člena izvedejo administratorji (upravljavci) in moderatorji.

24. člen
(pritožba)

Zoper sankcije iz 22. člena ima uporabnik pravico do pritožbe.

Vse pritožbe so javne. Podane morajo biti v 7 dneh od ukrepa, izjemoma v enem mesecu.

Argumentirano pritožbo mora uporabnik poslati v oddelek Runda, tema Pritožbe. Pritožb poslanih po zasebnih sporočilih, elektronski pošti ali odprte v obliki tem v drugih oddelkih se ne upošteva.

Na pritožbo odgovarja tisti, ki je posredoval, ali upravljavec strani.

V pritožbenem postopku je intervencija prepovedana.

Odgovor na pritožbo je dokončen.

25. člen
(obrazložitev ukrepa)

Administrator ali moderator mora v pritožbenem postopku ukrep obrazložiti.

26. člen
(prenehanje sankcij)

Tema se odklene, takoj ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.

Tema ali odgovor se odbriše ali vrne v prvotno stanje, takoj ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.

Začasna omejitev odpiranja tem in pošiljanja odgovorov preneha najkasneje v 30 dneh. Ta sankcija preneha takoj, ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.

27. člen

Kršitev 1. člena se kaznuje z zaklepom ali izbrisom teme, odgovor se izbriše.

28. člen

Kršitev 2. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali teme, tema se lahko zaklene.

Odgovori, ki se ne nanašajo na predmet razprave, se lahko premaknejo v novo temo, če odpirajo zanimivo debato.

29. člen

Kršitev 3. člena se kaznuje z zaklepom teme. Neustrezen naslov se lahko popravi.

30. člen

Kršitev 4. člena se kaznuje z zaklepom teme ali izbrisom odgovora.

31. člen

Groba kršitev 5. člena se odpravi s samodejno pretvorbo prispevka ob oddaji. Moderator lahko dodatno popravi prispevek.

32. člen

Kršitev 6. člena se kaznuje z zaklepom ali izbrisom teme, odgovor se izbriše.

33. člen

Kršitev 7. člena se kaznuje z združitvijo uporabniških imen.

34. člen

Kršitev 16. člena se kaznuje z izbrisom oglasa, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in odpiranje tem.

Če uporabnik ne upošteva pravil, ki izhajajo iz teme Navodila za pisanje malih oglasov, se oglas izbriše.

Dokler oglaševalec ne odgovori na zahtevo za pojasnilo iz 19. člena ali vsebine v odgovoru ne pojasni tako, da nedvoumno izhaja, da oglas sodi pod 16. ali 17. člen, ostane oglas izbrisan. Če oglaševalec še naprej tako oglašuje, se postopa po prvi točki tega člena.